Aviso legal

Jorge Eyo Castro-Rial con domicilio fiscal na Rúa Serra 5, 36002 – Pontevedra. C.I.F. 77411019B, de ahora en adiante, a EMPRESA. Actualizado a 31/08/2020

O uso deste sitio web implica o coñecemento e a expresa e plena aceptación das condicións aquí expostas, sen prexuízo daquelas condicións particulares que puidesen aplicarse ás contratacións de servizos que se leven a cabo coa EMPRESA.

A utilización do sitio web atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal na versión publicada pola empresa no mesmo momento en que o usuario acceda á páxina. A utilización dalgúns servizos ofrecidos pode atoparse sometida a condicións particulares propias que, segundo o caso, substitúen e/ou modifican este aviso legal. Polo tanto, con anterioridade á utilización do servizo, o usuario tamén ha de ler atentamente as correspondentes condicións particulares.

O contido incluído na web atópase accesible ao público co propósito de proporcionar información sobre produtos e servizos, así como de facilitar, se é o caso, o acceso a outra información de terceiras persoas e entidades distintas á empresa. Os devanditos contidos son facilitados de boa fe, con información procedente de fontes externas; en razón desta circunstancia, algún dos datos ou textos dispoñibles poderían non ser completamente exactos ou actualizados, polo que a empresa responderá única e exclusivamente daqueles directamente orixinados por ela.

O acceso á web non implica ningún tipo de garantía, que expresamente se rexeita pola empresa, respecto da idoneidade dos contidos incluídos nesta para os fins particulares de quen acceda. En consecuencia, tanto o acceso como o uso que poida facerse da información e dos contidos incluído na web efectúase baixo a exclusiva responsabilidade de quen o realice, e a empresa non responderá en ningún caso e en ningunha medida nin por danos directos nin indirectos, nin por dano emerxente nin por lucro cesante, polos eventuais prexuízos derivados do uso da información e contidos accesibles ou do acceso a outras páxinas web ou contidos de terceiros a través das conexións, vínculos ou ligazóns existentes. Así mesmo, a empresa non será en ningún caso responsable, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, por produtos ou servizos prestados ou ofertados por outras persoas ou entidades, ou por contidos, informacións, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo orixinados ou vertidos por terceiros e que resulten accesibles a través da web.

Así mesmo, o contido das URL personalizadas para cada un dos clientes que contraten coa empresa algún dos servizos ofertados e que impliquen a creación dos citados espazos persoais será de responsabilidade absoluta do cliente e, en consecuencia, a empresa non responderá en ningún caso e en ningunha medida nin por danos directos nin indirectos, nin por danos emerxentes nin por lucros cesantes, nin polos eventuais prexuízos derivados do uso da información e contido nas devanditas páxinas privadas, das que na maioría dos casos descoñecerá por completo o seu contido.

Todos os contidos accesibles están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial da empresa ou doutros terceiros titulares destes. As páxinas propias tamén están suxeitas a dereitos de propiedade intelectual, neste caso do seu propietario, cliente da empresa. En ningún caso, o acceso ás devanditas páxinas implica ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, nin confire ningún dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos, sen a previa e expresa autorización, especificamente outorgada para ese efecto por parte da empresa ou do terceiro titular dos dereitos afectados, salvo o dereito de visualizar e obter unha copia privada de seguridade de tales contidos, sempre que este dereito se exercite segundo os principios da boa fe e que, en todo caso, se manteña inalterado na eventual copia privada de seguridade ou copyright e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou terceiros titulares destes sobre tales contidos, así como que se realice sen fins comerciais e exclusivamente para a información persoal do usuario.

A empresa resérvase o dereito de suspender temporalmente, e sen necesidade de aviso previo, a accesibilidade da súa web en razón da eventual necesidade de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora desta. Así mesmo, resérvase en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso a esta, así como aos contidos incluídos. O acceso á web está condicionado a que en todo momento se realice un uso lícito e honrado, baixo os principios da boa fe e con respecto en todo caso á legalidade vixente e aos dereitos da propia empresa e de terceiros, e especificamente á non realización de ningunha actuación (incluída a introdución ou difusión de virus informáticos) que provoque danos ou alteracións non autorizadas dos contidos ou sistemas de calquera clase, accesibles, así como a non intervir ou alterar de ningún modo correos electrónicos doutros usuarios sen a súa autorización e, de modo xeral, a non realizar ningunha actuación en prexuízo da propia empresa ou de terceiros, xa sexa por acción ou información contida.

A prestación dos servizos prestados a través da web ten unha duración indefinida. A empresa, con todo, está autorizada a dalos por finalizados ou a suspendelos en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxo respecto diso nas correspondentes condicións particulares. Se é razoablemente posible, a empresa avisará previamente da finalización ou suspensión da prestación dos servizos.

O contido que cada visitante xere e introduza na web da empresa son da súa exclusiva responsabilidade e serán da súa obrigación o tratamento responsable e o cumprimento en todo momento da RXPD e, se é o caso, calquera nova normativa de carácter nacional e/ou europea emitida polo organismo correspondente. Si será responsabilidade da empresa garantir a seguridade no almacenamento, nas comunicacións e na protección dos datos introducidos.

Política de privacidade

A súa privacidade é importante para a empresa. Esta afirmación revela as prácticas de protección de datos persoais nas páxinas web da empresa, o que inclúe o tipo de información que se extrae, a súa utilización e con quen se comparte. De acordo coa normativa vixente de seguridade de datos persoais, comunicámoslle que a información que vostede lle poida facilitar á empresa permanecerá na nosa base de datos de contactos coa futura funcionalidade de comunicarlle as diferentes ofertas e/ou servizos que lle poidan ser de interese, a non ser que vostede nos indique o contrario.

Xeralmente, poderá visitar a empresa na rede sen identificarse e sen revelar ningunha información confidencial. Porén, nalgunhas ocasións, pódeselle requirir algún tipo de dato de carácter persoal. Vostede poderá elixir fornecer a información que poida ser necesaria para poder comunicarse, procesar unha orde, ofrecer unha subscrición etc. A intención é que coñeza como se utiliza esta información e que pode acceder a esta política de privacidade mediante un enlace accesible desde onde se lle solicite e desde as opcións do menú.

Vostede ten dereito a acceder á información que facilitase, a rectificala en caso de que sexa errónea e a cancelala. Por iso, pídeselle que lle comunique por escrito á empresa, ou por correo electrónico, o seu nome, apelidos e enderezo. A empresa garante a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial destes datos.

Quérese protexer a calidade e a integridade dos seus datos persoais. Por iso, aplicáronse técnicas e medidas organizativas apropiadas. Realizarase un esforzo para responder de forma oportuna as súas peticións para corrixir imprecisións na súa información persoal. Para iso, necesítase que lle devolva a mensaxe que contén as citadas imprecisións ao remitente cos detalles da corrección solicitadas.

En certas ocasións, pódese almacenar información anónima de visitas para axudar a ofrecer un mellor servizo mediante a utilización de diversas tecnoloxías, entre elas as chamadas cookies. A web da empresa inclúe un aviso de cookies que será necesario aceptar ou ben cancelar, dependendo da súa vontade.

A empresa pode colaborar con certas empresas que axudan a promover servizos e produtos. Estas entidades poden almacenar e utilizar información anónima dos visitantes con tal fin.

A empresa pode presentar unha URL que levará o visitante a unha web personalizada. Este tipo de ligazón é facilmente identificable e mediante un clic vostede autoriza que se garde información sobre as súas sesións; deste xeito, é posible ofrecerlle información que responda os seus intereses. Se non desexa este uso, simplemente non faga clic nestas ligazóns ou URL.

Servizos de terceiros

A empresa ofrece determinados servizos a través de terceiras partes. A continuación, móstrase información sobre esas partes e acceso ás condicións de uso dos seus servizos e políticas de privacidade.

Google Analytics

A empresa emprega os servizos de Google Analytics para obter, de forma anónima, datos estatísticos sobre o uso que os visitantes fan da web.

Deste xeito, pódense facer cambios necesarios no portal para mellorar a experiencia dos usuarios.

As posibles preguntas respecto desta declaración deben ser dirixidas á empresa.

Política de cookies

Que é unha cookie?

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que unha web sitúa no seu PC, no seu teléfono ou en calquera outro dispositivo, con información sobre a súa navegación no devandito sitio. As cookies son necesarias para facilitar a navegación e facela máis amigable, sen ningún tipo de prexuízo para vostede.

Aínda que na presente política se utiliza o termo xeral de cookie, pois é o principal método de almacenamento de información utilizado, tamén é empregado o espazo de almacenamento local do navegador para os mesmos propósitos. Neste sentido, toda a información incluída nesta sección é aplicable a ambos os termos por igual.

Para que se utilizan as cookies neste sitio web?

As cookies son unha parte esencial cuxo obxectivo principal é mellorar a súa experiencia na navegación. A información recollida nas cookies permite, ademais, mellorar o portal mediante estimacións sobre números e patróns de uso, adaptalo aos intereses individuais dos usuarios, acelerar as buscas etc.

Tras o seu previo consentimento informado, poderanse utilizar cookies, tags ou outros elementos similares para obter información que permita mostrarlle publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación.

Para que non se utilizan as cookies nesta web?

Nas cookies non se almacena información sensible de identificación persoal, como enderezos, contrasinais, datos de tarxetas de crédito ou débito etc.

Quen utiliza a información almacenada nas cookies?

A información almacenada nas cookies é utilizada exclusivamente pola empresa, fóra daquelas identificadas máis adiante como cookies de terceiros, que son empregadas e xestionadas por entidades externas para proporcionar servizos demandados, como son a obtención de estatísticas de accesos, ou garantir as operacións de pago realizadas (en caso de existir).

Tipos de cookies

Cookies estritamente necesarias:

Para o correcto uso da web, o que permite o acceso a seccións que contan con filtros de seguridade. Sen estas cookies, moitos dos servizos dispoñibles non estarán operativos.

Cookies de navegación:

Recollen información sobre o uso que as vistas fan da web; por exemplo, páxinas vistas ou erros de carga. É información xenérica e anónima, onde non se inclúen datos persoais nin se recolle información que identifique o visitante e cuxo obxectivo último é mellorar o funcionamento da web. Ao visitar o portal, acepta a instalación destas cookies no seu dispositivo.

Cookies Funcionais:

Permiten lembrar información e características máis persoais. Por exemplo, a posibilidade de ofrecer contido personalizado baseado na información e criterios que proporcionase voluntariamente. Estas cookies tamén poden utilizarse para lembrar os cambios realizados no tamaño do texto, fontes e outras partes personalizables da web, e tamén se utilizan para ofrecer algúns servizos solicitados, como ver un vídeo ou comentar nun blog. A información que recompilan estas cookies pode ser anónima e non poderá ser seguida a súa actividade noutras páxinas web. Ao visitar o portal, acepta a instalación destas cookies no seu dispositivo.

Como podo evitar o uso de cookies neste sitio web?

Se por mor das limitacións anteriores vostede prefire evitar o uso de cookies nesta páxina, debe deshabilitar no seu navegador o uso de cookies e, a continuación, eliminar as cookies almacenadas asociadas a este sitio web.

Esta posibilidade de evitar o uso de cookies pode ser levada a cabo por vostede en calquera momento.

Como deshabilito e elimino a utilización de cookies?

Para restrinxir, bloquear ou borrar as cookies desta web pode facelo en calquera momento modificando a configuración do seu navegador conforme ás pautas que se indican a continuación. Aínda que a parametrización de cada navegador é diferente, é habitual que a configuración das cookies se realice no menú de “Preferencias” ou “Ferramentas”. Para obter máis información sobre a configuración das cookies no seu navegador, consulte o menú «Axuda».

Se quere obter máis información sobre as cookies e sobre como funcionan, visite a seguinte ligazón: http://www.youronlinechoices.com/es/

Cadro de cookies

Nome tipo Orixe Finalidade Duración
Cookies propias
PHPSESSID propia – Estritamente necesaria Esta web Diferenciar usuarios Ata que finalice a sesión.
moove_gdpr_popup propia Esta web Gardar as súas preferencias sobre o uso de cookies. Ata que finalice a sesión.
gdpr[allowed_cookies] propia Esta web Garda preferencias sobre o uso de cookies. 1 ano
gdpr[consent_types] propia Esta web Garda preferencias sobre o uso de cookies. Durante a sesión actual
cookie_notice_accepted propia Esta web A túa preferencia de idioma 1 ano
Cookies de terceiros
_ga de terceiros Google Analytics máis info estatísticas web 2 anos
_gat de terceiros Google Analytics máis info estatísticas web 1 minuto
_gat_UA-*-* de terceiros Google Analytics máis info Estatísticas web 1 minuto
_gid de terceiros Google Analytics máis info estatísticas web 24 horas
__utma de terceiros Google Analytics máis info Úsase para distinguir usuarios e sesións. A cookie actualízase cada vez que se envían datos a Google Analytics. 2 anos
__utmb de terceiros Google Analytics máis info Úsase para determinar novas sesións ou visitas. A cookie actualízase cada vez que se envían datos a Google Analytics. 30 minutos
__utmc de terceiros Google Analytics máis info Anteriormente, esta cookie actuaba xunto coa cookie __utmb para determinar si o usuario estaba nunha nova sesión ou visita. Fin da sesión do navegador
__utmt de terceiros Google Analytics máis info Úsase para limitar a porcentaxe de solicitudes. 10 minutos
__utmz de terceiros Google Analytics máis info Almacena a fonte de tráfico ou a campaña que explica como chegou o usuario ao sitio. A cookie créase cando se executa a biblioteca JavaScript e actualízase cada vez que se envían datos a Google Analytics. 6 meses
PREF de terceiros Google máis info recorda as preferencias de navegación 24 horas
OTZ de terceiros Google máis info Recompila información sobre as preferencias para usalas con fins publicitarios. 24 horas
NID de terceiro Google máis info Recompila información sobre as preferencias para usalas con fins publicitarios. 6 meses